Oletko remontoimassa ennen vuotta 1994 rakennettua taloa? Tällöin varmasti jo tiedät, että ennen korjaus- tai purkutöiden aloittamista rakenteille tulee teettää luvanvarainen asbestikartoitus uuden asbestilain asettamien edellytysten mukaisesti. Tämän vuoksi kartoitusta ei voi toteuttaa minkä tahansa remonttifirman kanssa, vaan sen toteuttajaksi tulee valita alan toimija, jolta löytyy työhön vaadittavat luvat sekä koulutuksen tuoma osaaminen.

Yleisesti käytetty rakennusmateriaali

Asbesti oli vielä 1930-luvulta aina 1980-luvulle saakka hyvinkin suosittu ja rajoituksetta käytössä ollut rakennusmateriaali. Kun asbestin vaarat sitten lopulta huomattiin ja rakennusmateriaalin käyttö kiellettiin, oli sitä kuitenkin ehditty jo käyttää suuressa osassa rakennushankkeista. Tästä syystä vuonna 2016 voimaan astui uusi asbestilaki, joka määrää, että kaikissa ennen vuotta 1994 rakennetuissa rakennuksissa tulee aina tehdä asbestikartoitus ennen korjaus- tai purkutöiden aloittamista. Kartoituksen avulla voidaan siis selvittää, sisältävätkö remontoitavat rakenteet terveydelle haitallista asbestia ja jos sisältävät, miten se voidaan turvallisesti poistaa tai koteloida.

Kartoitus vaatii tarkan suunnitelman

Asbestikartoitus aloitetaan käymällä saneerattavat rakenteet tarkkaan lävitse. Jos asbestia tällöin paikannetaan, merkitään löydökset talon piirrustuksiin sekä kohteessa suoraan rakenteisiin. Seuraavaksi rakenteista otetaan laboratorionäytteet, joiden avulla analysoidaan, millaista asbestia kohteesta löytyy. Tutkimustulosten perusteella lopulta päätetään, puretaanko asbestia sisältävät rakenteet vai koteloidaanko ne. Asbestirakenteita kun ei aina voida purkaa, mutta ne voidaan silti pinnoittaa tai koteloida ja sijainnit huolellisesti dokumentoida tulevaisuudessa tapahtuvaa valvontaa varten.

Purkutyön suunnittelu ja toteutus

Kun asbestikartoitus on saatu tehtyä ja mahdollinen asbesti paikannettua, aloitetaan seuraavaksi asbestipurkutöiden suunnittelu. Tällöin työn osalta kartoitetaan, millaisia viranomaisten hyväksymiä laitteita ja suojavälineitä purkuun tai kotelointiin käytetään sekä samalla täytetään vaaditut viranomaisilmoitukset.

Purkumenetelmät

Yleisimmin asbestipurkutöitä toteutetaan osastointimenetelmän avulla. Tämä menetelmä on myös ainoa, joka soveltuu yleisesti käytetyn sinisen asbestin purkamiseen. Osastointimenetelmässä työskentelytila eristetään aluksi ympäristöstä tiiviisti ja alipaineistetaan hienopölyn erottavalla imurilla.

Toinen menetelmä taas on purkupussimenetelmä, jonka osalta asbestia sisältävä rakenne peitetään erikoisvalmisteisella alipaineistetulla pussilla. Tällöin työskentely tapahtuu pussiin tehtyjen aukkojen kautta, yleensä käsin rakenteita purkaen.

Suojautumisesta tulee huolehtia oikein

Purkutöiden osalta tulee aina suunnitella tarkkaan tietty sisääntulojärjestys. Lisäksi purkutyön tekijöiden turvaksi on huolehdittava viranomaisten vaateet täyttävien suoja- sekä työvaatteiden ja suihkutilojen saatavuudesta koko projektin ajan. Myös aina ulos tullessa asbestipölyä sisältävät suojavaatteet pitää hävittää tarkan protokollan mukaisesti.

Suojavaatteiden turvallisuusvaatimukset ovatkin asbestin vaarallisuuden vuoksi tarkat – hengityssuojaimet tulee olla tehokkuusluokaltaan TM3P sekä sisältää kokonaamarin lisäksi puhaltimen ja pölynsuodattimen. Suojakäsineet ja suojajalkineet taas tulee muodostaa suojapuvun kanssa tiiviin kokonaisuuden kaikissa työskentelyasennoissa.

Asbestia ei saa jäädä ympäristöön

Työskentelytapojen osalta tulee huomioida se, että sisäilmaan pääsee mahdollisimman vähän pölyä. Tästä syystä purettavat rakenteet kostutetaan ja työkalut varustetaan kohdepoistolla, sillä tällöin pöly pystytään imetään mahdollisimman tehokkaasti. Lopuksi purkutyömaa siivotaan tarkkaan, sillä ympäristöön ei saa jäädä asbestia yli 0,01 kuitua/cm³.

Purkutyön yhteydessä syntyvä asbestijäte luokitellaan vaaralliseksi. Tämän vuoksi se tulee toimittaa sille osoitettuun paikkaan kaatopaikalle nopeasti ja erillään muusta jätteestä. Kuljettamisessa taas saa käyttää ainoastaan kestäviä ja asianmukaisesti merkittyjä, asbestin kuljettamiseen soveltuvia pakkauksia.

Käytä asbestikartoituksiin ja -purkutöihin ainoastaan ammattilaisia

Kaikista edellä mainituista työvaiheista tulee siis huolehtia erityisen tarkkaan ja huolellisesti. Näin ollen asbestikartoitus ja -purkutyöt kannattaakin jättää ainoastaan osaavan purkuyrityksen harteilla, joka osaa huolehtia jokaisen työvaiheen oikeaoppisesta ja lain asettamat edellytykset huomioon ottaen.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *